Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de Recerca / Proposta de Tesi

Sou a: Inici / Informació acadèmica / Pla de Recerca / Proposta de Tesi

Pla de Recerca / Proposta de Tesi

Durant el període de recerca, els estudiants han de matricular i presentar una proposta de tesi o un pla de recerca, segons la legislació que els apliqui. La memòria contindrà la informació necessària per a poder avaluar la originalitat, coherència i viabilitat de la tesi proposada. En aquest sentit, la memòria haurà de contenir els següents apartats:

  • Dades identificatives del doctorand o de la doctoranda i del director o la directora de la tesi que es proposa.
  • Títol provisional de la tesi.
  • Resum de la proposta.
  • Revisió crítica de l'estat de la qüestió.
  • Objectius de la tesi.
  • Metodologia i mitjans a utilitzar
  • Descripció de tasques per a assolir els objectius.
  • Pla de treball amb una estimació del calendari.
  • Bibliografia.
  • Publicacions realitzades en el camp de treball, si n'hi ha.

És molt recomanable que l'estudiant llegeixi atentament la Guia per a l'elaboració de la Proposta de Tesi / Pla de Recerca en el marc del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, aprovada per la Comissió Acadèmica, abans de començar a escriure la proposta de tesi o pla de recerca. En aquest document també podreu trobar els terminis per presentar-la, en funció de la legislació que apliqui.

En el cas que la proposta de tesi sigui també proposada com a tesi de Màster, es pot realitzar la defensa en una única sessió, però en aquest cas el tribunal avaluador s'extendrà per a incloure a un membre de la Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Electrònica. El contingut de la proposta de tesi s'adaptará per a incloure un informe del progrés recent de la recerca de l'estudiant, d'acord a l'estàndard d'una tesi de Màster.

El Programa de Doctorat a la UPC obre dues convocatòries anuals per a la defensa de la proposta de tesi o pla de recerca inicial, la primera al Gener-Febrer (convocatòria d'Hivern) i la segona al Juny-Juliol (convocatòria d'Estiu). Es comunicarà amb antelació la data límit per a la presentació de documents, en cadascuna de les dues convocatòries. La matrícula de la proposta de tesi és anual i habilita per a la presentació en qualsevol de les dues convocatòries. Consulti la secció de Matrícula per a més informació.

 

En el moment en què es presenta la proposta de tesi, s'assigna formalment el director de tesi a l'estudiant. El director de tesi ha de pertànyer a la llista de professors d'aquest Programa. Altres professors del Departament d'Enginyeria Electrònica (UPC) o del Departament de Física (UIB), poden ser co-directors de tesi, amb un director principal d'aquesta llista. A més, és possible tenir un director de tesi extern al programa. En aquest cas, és necessària l'aprovació per part de la Comissió de Doctorat de la UPC, i es requereix un tutor de l'esmentada llista. Tant l'estudiant com el director de tesi han de signar el corresponent Document de Compromís i lliurar-lo en el moment de la inscripció.

La proposta de tesi o el pla de recerca inicial serà avaluada per un tribunal composat per tres membres doctors, un d'ells un professor del programa representant de la CAPD, un altre un professor del programa expert en la temàtica de la proposta i si és possible amb categoria de catedràtic i un tercer
membre expert i extern al Programa. En el cas dels estudiants que hagin matriculat la proposta de tesi com a tesi de màster en el Màster en Enginyeria Electrònica, es completarà aquest tribunal per a complir la normativa del Màster. Els criteris d'avaluació emprats pel tribunal es poden trobar en els Criteris d'avaluació de la proposta de Tesi / Pla de Recerca.

El tribunal avaluador farà comentaris i recomanacions sobre la tesi proposada. Aquests comentaris i recomanacions han de ser presos en consideració per l'estudiant, junt amb el seu director de tesi. En el cas que el tribunal els faci constar per escrit a l'acta d'avaluació, la Comissió Acadèmica del programa s'encarregarà de verificar la forma en que han estat atesos.

Al llarg dels anys següents, el doctorand haurà de justificar anualment el progrés de la tesi en base al pla de treball inicial, com a part de l'avaluació anual del progrés de la tesi (tutoria). Aquesta justificació pot incloure també l'actualització, revisió o millora del Pla de Recerca, amb l'aval del director de la tesi.

Documents i formularis: