Comparteix:

Matrícula

I) Matrícula per primera vegada:

Quan es matriculi per primera vegada després de l'admissió, l'estudiant haurà d'aportar l'original o còpia legalitzada (estudiants estrangers) dels seus títols acadèmics, junt amb el seu document d'identificació o passaport. Si us plau, contacti amb la oficina administrativa per a més informació.

Calendari acadèmic 

II) Matricula d'assignatures:

Els estudiants de la UPC que estiguin en període de formació, o aquells estudiants que han rebut l'encàrrec de complements formatius en la seva admissió, o aquells que ho desitgin per a completar la seva formació, poden matricular-se d'assignatures ofertes dins el pla d'estudis de la titulació de Màster en Enginyeria Electrònica, o altres Màsters dins la oferta de la UPC. La matrícula es farà dins els estudis de doctorat, a la corresponent oficina administrativa, i amb el preu per crèdit del Màster corresponent. Orientativament, el període de matrícula d'aquests cursos està obert del 5 al 15 de Setembre (quadrimestre de tardor) i del 5 al 15 de Febrer (quadrimestre de primavera). En aquesta web pot trobar una llista orientativa dels cursos d'especialització dins el Màster d'Enginyeria Electrònica, tot i que es recomana visitar la web de l'Escola que ofereix cada titulació de Màster per a obtenir informació actualitzada així com de professors i horaris.

 

III) Matricula anual de tutoria:

Tots els estudiants en fase de recerca han de matricular-se anualment en concepte de tutoria del seu doctorat (excepte si se'ls ha concedit una interrupció temporal del doctorat). La no matrícula del doctorat durant un curs, sense haver-se concedit la interrupció transitòria, comporta la valoració no-satisfactòria en l'avaluació anual de tutoria. La matrícula de tutoria anual es farà preferentement en els mesos de Setembre o Febrer, si bé excepcionalment es podrà realitzar fora d'aquest termini. A través d'aquests enllaços podeu comprovar els preus de matrícula i els ajuts.

 

IV) Matrícula de Proposta de Tesi / Pla de Recerca:

La matrícula de la Proposta de Tesi / defensa del Pla de Recerca es realitzarà abans del 31 de Desembre per als estudiants que desitgin fer la defensa en la convocatòria d'Hivern -Gener/Febrer-, i abans del 31 de Maig per als estudiants que desitgin fer la defensa en la convocatòria d'Estiu -Juny/Juliol-. La matrícula és vàlida per a tot el curs acadèmic, és a dir que un estudiant que faci la matrícula a l'inici del curs (Setembre, per exemple) podrà optar entre presentar-la a la convocatòria d'Hivern o a la convocatòria d'Estiu. La matrícula de la Proposta de Tesi / Pla de Recerca no té cost associat, i la no presentació una vegada feta la matrícula comportarà una valoració de No Presentat.

 

V) Altres matrícules:

La matrícula d'altres activitats dins el doctorat (dipòsit de la tesi doctoral, etc.) o qualsevol altra tasca administrativa (reconeixement de títols, etc), està oberta tot l'any, excepte en períodes de vacances. A través d'aquests enllaços podeu comprovar els preus de matrícula i els ajuts.


Instruccions generals:

 1. Per a realizar qualsevol de les matrícules ha d'omplir-se aquest formulari, adjuntar la documentació demanada i ser signat per l'estudiant i pel seu tutor. Pot portar-los personalment a la oficina administrativa o enviar-los per correu electrònic a la direcció que trobarà al peu d'aquesta pàgina. La unitat administrativa responsable del Programa de Doctorat comprovarà les dades proporcionades i completarà la matrícula.
 2. Teniu cinc modalitats de pagament:
  1. Domiciliat: caldrà que presenteu la vostra sol·licitud de matrícula degudament segellada per l’entitat bancària i detallat el número de compte corrent, o bé el document que acrediti la titularitat i veracitat de les dades del compte indicat.
  2. Fraccionat: caldrà que presenteu la vostra sol·licitud de matrícula degudament segellada per l’entitat bancària i detallat el número de compte corrent, o bé el document que acrediti la titularitat i veracitat de les dades del compte indicat, i haureu de fer constar aquesta modalitat. La primera fracció pot ser abonada en efectiu o mitjançant domicialització bancària, però la segona ha de ser sempre per domicialització bancària i es durà a terme a partir del 15 de desembre. (NOTA:  les inscripcions fetes en el segon semestre no permeten el pagament a terminis).
  3. Efectiu: caldrà que feu el pagament en un col termini a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que es detallen en el full de matrícula.
  4. Targeta de crèdit: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.
  5. Línia oberta: podreu utilitzar aquesta modalitat de pagament a través de la vostra e-secretaria.
 3. La devolució de l'import de matrícula només es contemplarà en els períodes i els supòsits que s'especifiquen en l'article 13.5.1 del Pressupost de la UPC.
 4. La falta de pagament de les taxes en el termini estipulat donarà lloc a la cancel·lació de la matrícula amb la pèrdua de les quantitats abonades durant l'any acadèmic i la pèrdua de qualsevol títol obtingut també en aquest any acadèmic.
 5. La Universitat reclamarà el pagament de qualsevol import pendent degut a la inscripció en anys acadèmics anteriors com a requisit per a la inscripció o per a l'obtenció de títols o certificats.
 6. Més informació a la web de l'Escola de Doctorat de la UPC.

 

Per a més informació, si us plau contactin amb:

UPC:

Tel. +34 934 011 022

Email: eel.doctorat@upc.edu

UIB:

Tel. +34 971 173 487

Email: isabel.oliver@uib.es