Comparteix:

Formació específica en recerca

S'espera que un estudiant en la fase de recerca del doctorat completi la seva formació mitjançant el seguiment d'activitats de formació específica en la seva àrea de recerca, organitzades ja sigui pels grups de recerca, pel Programa de doctorat, per altres unitats de la UPC, o altres organismes externs a la Universitat, amb l'acord del director de tesi.

Per tant, s'anima l'estudiant a participar i beneficiar-se de les oportunitats formatives que trobarà mentre faci el seu doctorat, involucrar-se en les activitats del seu grup de recerca, i establir vincles amb altres investigadors i grups, evitant l'aïllament al que podria portar un projecte de recerca individual. A més, aquestes activitats formatives permeten arribar a algunes de les competències que l'estudiant de doctorat ha d'haver adquirit al final del seu doctorat.

La CAPD del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica requereix que en finalitzar el segon any del seu doctorat, els estudiants del Programa justifiquin el seguiment d'un mínim de 10 hores d'activitats formatives en la seva àrea de recerca. Aquesta justificació formarà part de l'Avaluació Anual de Tutoria, i és un requisit per a que els estudiants en el 2n any del doctorat rebin una avaluació satisfactòria. Aquest requisit pot ser justificat a través de les següents activitats:

 

   • Assistència a cursos i seminaris formatius de recerca organitzats pel Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, per altres unitats de la UPC o de la UIB, o per altres organismes fora la Universitat, amb informe d’assistència i nombre d’hores.
   • Assistència a tutorials organitzats en el marc de congressos, amb informe d’assistència emès per l’entitat organitzadora i nombre d’hores.
   • Participació en seminaris interns als grups de recerca, amb un breu informe per part del director o tutor de tesi explicant en què ha consistit aquesta participació, raonant la idoneïtat d’aquesta activitat per la formació de l’estudiant, i el nombre d’hores dedicades.
   • Elaboració de informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats, amb un breu informe per part del director o tutor de tesi explicant en què ha consistit la feina feta, raonant la idoneïtat d’aquesta activitat per la formació de l’estudiant, i el nombre d’hores dedicades.
   • Estada de recerca en un altre centre nacional o estranger, acreditada mitjançant informe del responsable del centre acollidor (estada finalitzada o en curs, durada mínima dues setmanes, tot i que es recomana que l'estada compleixi les condicions per a la obtenció de la Menció Internacional en el títol de Doctor).

Els estudiants que desenvolupin part de la seva tesi en una companyia privada (doctorats industrials, entre d'altres) estaran exempts d'aquest requisit, atès que la CAPD considera que aquesta estada ja proporciona formació en recerca aplicada. Per gaudir d'aquesta exempció, s'ha de proporcionar la documentació que acredita aquesta condició (ex., conveni entre la Universitat i l'empresa).

 

Aquestes activitats hauran de ser incloses al Document d'Activitats del Doctorand. Estudiants sota el RD 99/11, feu servir aquest formulari; estudiants de regulacions anteriors, feu servir aquest formulari.