Comparteix:

Avaluació Anual de Tutoria

Segons el RD 99/11, les Normatives UPC, i la pròpia Normativa Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, tots els estudiants en el període de recerca hauran de formalitzar una matrícula de tutoria anual i comptar amb un director de tesi.

 

Al finalitzar cada curs acadèmic el director o tutor haurà d’elaborar un informe valorant el progrés de l’estudiant. Aquest informe tindrà una valoració satisfactòria o no satisfactòria justificada en base al grau de desenvolupament del treball realitzat per l’estudiant. La CAPD realitzarà una avaluació anual dels estudiants en el període de recerca en base a aquest informe, el grau de progrés dels estudiants i una sèrie d’ítems quantitatius acordats per la CAPD i recollits a l’Annex II de la Normativa Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica.

Calendari 2017

Termini de presentació dels informes: 3 juliol 2017
Resultats provisionals de l'avaluació Tutoria: 14 juliol 2017
Termini de reclamacions dels resultats provisionals: 20 juliol 2017
Resultats definitius de l'avaluació de tutoria: 26 juliol 2016

Grups 2016/17

S'avaluen els estudiants que estan en la fase de recerca. Aquests estudiants són agrupats de la següent manera (veure llistat)

Grup 0: doctorands que encara no fa un any que estan al periode de recerca (1a matricula al QP16)
Grup 1: doctorands que ja fa un any que estan al periode de recerca (1a matricula al QP15 o QT15)
Grup 2: doctorands que fa dos anys que estan al periode de recerca
Grup 3: doctorands que fa tres anys que estan al periode de recerca
Grup 4: doctorands que fa més de tres anys estan al periode de recerca
Grup 5: Tesis en predipòsit/dipòsit
Grup 6: Tesis llegides
Grup 7: Estudiants als que ha estat concedida la interrupció temporal del doctorat.
Grup 8: Estudiants desvinculats i a qui se'ls ha tancat l'expedient.

Els doctorands dels Grups 0 al 4 són els que s'han de presentar a l'avaluació de tutoria.

Els doctorands que no hagin matriculat aquest curs ni se'ls hagi concedir la interrupció temporal del doctorat, rebran una avaluació no satisfactòria.

Documentació

En el Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, l'avaluació anual es basa en quatre elements:

1. Informe de valoració del director/tutor (que pot ser satisfactori o no satisfactori + una breu justificació en base al progrés de la tesi durant l'ultim any) (acta de valoració del doctorand).

2. Informe del progrés de la tesi d'acord al pla de treball previst a la Proposta de Tesi o Pla de Recerca - A omplir pel doctorand amb el vist-i-plau del director/tutor (model IPRO, propi del Programa). Aquest informe de progrés serveix com a document de millora del Pla de Recerca, segons el que contempla el RD 99/11.

 • Els doctorands del Grup 0 n'estan exents.
 • Els doctorands de la resta de grups (1 - 4) han de presentar un document justificatiu del progrés de la seva tesi durant aquell any acadèmic, en referència al que s'havia previst al pla de treball inclòs a la proposta de tesi, o al pla de treball presentat a la darrera avaluació de tutoria. En funció del progrés justificat, l’estudiant haurà de ratificar o modificar el pla de treball i calendari previst.
 • Si la Proposta de Tesi o Pla de Recerca ha estat defensat durant el darrer any, també es requereix justificar com s'han tingut en compte les recomenacions emeses per tribunal avaluador i recollides a l'acta, si n'hi ha.


3. Justificació de resultats parcials derivats de la tesi, en forma d’una primera publicació dins els dos primers anys de la fase de recerca (obligatori justificar un d'aquests ítems als estudiants del Grup 2). Els ítems que s’admetran dins aquest concepte són:

 • Article en revista indexada. L’article ha de derivar-se del treball de recerca portat a terme a la tesi doctoral, ha d’estar publicat o acceptat, i el doctorand n’ha de ser primer autor.
 • Contribució en acta de congrés o workshop amb sistema de revisors, presentada en forma de ponència o pòster. La contribució ha de derivar-se del treball de recerca portat a terme a la tesi doctoral, ha d’estar publicada o acceptada, i el doctorand n’ha de ser primer autor.
 • Sol·licitud de patent, nacional o estrangera. La patent ha de derivar-se del treball de recerca portat a terme a la tesi doctoral, i el doctorand ha de figurar com a primer inventor.


4. Justificació del seguiment d'activitats formatives. S'espera que, en finalitzar el segon any de doctorat (tercer any si dedicació a temps parcial), l'estudiant hagi completat el seguiment d'un mínim de 10 hores d'activitats de formació específica en la seva área de recerca, i un mínim de 10 hores d'activitats de formació transversal (per tant, obligatori justificar aquests ítems als estudiants del Grup 2). Es pot utilitzar el Document d'Activitats del Doctorand per a llistar aquests ítems.

El seguiment d'activitats de formació específica es podrà justificar a través d'alguna de les següents vies:

  • Assistència a cursos i seminaris formatius de recerca organitzats pel Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica, per altres unitats de la UPC o de la UIB, o per altres organismes fora la Universitat, amb informe d’assistència i nombre d’hores.
  • Assistència a tutorials organitzats en el marc de congressos, amb informe d’assistència emès per l’entitat organitzadora i nombre d’hores.
  • Participació en seminaris interns als grups de recerca, amb un breu informe per part del director o tutor de tesi explicant en què ha consistit aquesta participació, raonant la idoneïtat d’aquesta activitat per la formació de l’estudiant, i el nombre d’hores dedicades.
  • Elaboració de informes de recerca en el marc de projectes de recerca finançats, amb un breu informe per part del director o tutor de tesi explicant en què ha consistit la feina feta, raonant la idoneïtat d’aquesta activitat per la formació de l’estudiant, i el nombre d’hores dedicades.
  • Estada de recerca en un altre centre nacional o estranger, acreditada mitjançant informe del responsable del centre acollidor (estada finalitzada o en curs, durada mínima dues setmanes, tot i que es recomana que l'estada compleixi les condicions per a la obtenció de la Menció Internacional en el títol de Doctor).
  • Doctorat industrial o tesi desenvolupada dins una empresa. Cal aportar documentació justificativa d'aquest fet.

  El seguiment d'activitats de formació transversal es podrà justificar a través d'alguna de les següents vies:

  • Assistència a cursos i seminaris de formació transversal organitzats per l’Escola de Doctorat de la UPC, altres unitats de la UPC o de la UIB, o per altres organismes fora la Universitat, amb informe d’assistència emès per la unitat organitzadora i nombre d’hores.
  • Assistència a Jornades de doctorat-empresa, Fòrums de recerca doctoral, jornades per a futurs doctors, organitzades pel propi Programa, la UPC o la UIB, o altres entitats, amb informe d’assistència.
  • Realització de part de la tesi en una empresa, acreditat a través d’un conveni o programa de doctorat industrial.
  • Estada de recerca en un altre centre nacional o estranger, acreditada mitjançant informe del responsable del centre acollidor (estada finalitzada o en curs, durada mínima dues setmanes, tot i que es recomana que l'estada compleixi les condicions per a la obtenció de la Menció Internacional en el títol de Doctor).

  Procediment

  La següent figura mostra el procediment a seguir.

   

   1. Doctorand/doctoranda omple l'informe de progrés (ítem 2) i documentació justificativa dels ítems 3 i 4, si cal.
   2. Director o tutor dona el vist-i-plau a l'informe de progrés. Si no ho heu fet ja, és una bona ocasió per discutir sobre l'estat de la tesi i calendari esperat. Director o tutor omple l'informe de valoració (satisfactori / no satisfactori, junt amb una breu justificació, particularment en el cas que la valoració sigui no satisfactòria).
   3. Doctorand o tutor fan arribar la documentació a la oficina administrativa del Programa de Doctorat (Aurora Rubio).

    Resultats 2016/2017

    El llistat de l'avaluació de la recerca del curs 2016/2017 es penjarà a la Intranet del Departament:
    https://intranet.eel.upc.edu/menu1/comissio-de-doctorat/