Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del programa

Sou a: Inici / Informació general / Descripció del programa

Descripció del programa

Objectius generals

El Programa té per objectiu la formació altament especialitzada conduent al doctorat, d'estudiants nacionals i estrangers que hagin completat una educació universitària superior en electrònica o similar. Aquests estudiants podran dur a terme la seva tesi doctoral en els àmbits d'Electrònica Industrial i de Potència, Dispositius semiconductors i Microsistemes, Circuits i Sistemes Integrats, i Sistemes d'Instrumentació i Mesura, beneficiant-se de l'experiència investigadora complementària dels grups de recerca que hi treballen.

 

Com a resultat, el Programa de doctorat en Enginyeria Electrònica forma especialistes capacitats per investigar, innovar i desenvolupar nous productes i serveis en els àmbits abans esmentats. Els doctors formats en el programa podran contribuir a l'avenç científic i tecnològic, així com al socioeconòmic a partir del domini dels coneixements de la tecnologia electrònica i les seves possibilitats d'aplicació, havent rebut una formació que faciliti la seva inserció laboral en centres de recerca, universitats, i en departaments d'investigació, desenvolupament i innovació d'empreses amb un fort contingut tecnològic.

 

Estructura

D'acord amb el RD 99/11, el doctorat té una durada nominal de 3 anys si es realitza a temps complet, essent possibles dues pròrrogues d'un any, o la realització a temps parcial amb una durada de 5 anys, amb possibilitat de sol·licitar fins a tres pròrrogues d'un any. El primer pas és l'admissió al Programa, i per obtenir-la cal complir uns requisits, que trobarà detallats a la secció d'admissió. En general, cal acreditar una titulació de Màster oficial en l'àrea de les TIC, ciències o enginyeria relacionades amb el programa, tot i que l'accés per posseïdors d'altres titulacions, com enginyeries superiors, és possible si es compleixen determinades condicions.

 

Per als estudiants admesos sota el RD 99/11, el doctorat inclou únicament la fase de recerca, assumint que l'estudiant ha obtingut formació investigadora prèviament a l'admissió. Tot i això, l'estudiant pot complementar la seva formació dins del doctorat cursant assignatures del Màster d'Enginyeria Electrònica o altres Màsters de la UPC o UIB, bé com a complement de formació encarregat en el moment de l'admissió, o bé voluntàriament, en ambdós casos d'acord amb el tutor.

 

En el moment de l'admissió, s'assigna a l'estudiant un tutor vinculat a l'àrea de recerca del seu interès, que té la funció d'orientar l'estudiant i actua com a element de contacte amb la Comissió Acadèmica (CAPD) i la Universitat. En el termini màxim de sis mesos, s'assignarà un director de tesi, que ha de ser un investigador amb experiència investigadora acreditada. Per defecte, el director de tesi serà un professor del departament vinculat al programa, tot i que és possible la codirecció de tesis per part d'altres professors, o fins i tot la direcció de tesi per part d'investigadors externs al Programa, o a la Universitat.

 

El doctorand desenvoluparà el seu treball de tesi dins d'un dels grups de recerca de la UPC o la UIB, amb l'objectiu de dur a terme una investigació científica que resulti en una contribució original i significativa que ampliï les fronteres del coneixement en el seu àmbit, i que aquesta contribució sigui reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional. En el termini màxim d'un any, l'estudiant prepararà un Pla de Recerca, que serà presentat i defensat davant d'un comitè expert. Aquest Pla de recerca detallarà els objectius, tasques i calendari previst de realització de la tesi, i serà utilitzat com a referència en el seguiment del doctorand.

 

Al llarg del seu doctorat, l'estudiant mantindrà un Document d'Activitats (DAD), que serà un registre de totes les activitats relacionades amb el seu treball de tesi, siguin participació en projectes, convenis amb empreses, estades en altres centres, publicacions i participació en congressos, cursos, seminaris, actualització del seu pla de treball, etc. S'espera que l'estudiant acrediti, al llarg del seu doctorat, el seguiment d'activitats formatives, tant específiques al seu àmbit de recerca, com en habilitats transversals.

 

Anualment, la CAPD realitzarà una avaluació del progrés del doctorand, d'acord amb un informe del seu director, al grau de progrés en referència al Pla de Recerca, adquisició de competències, i altres indicadors quantitatius, com la publicació de resultats preliminars en finalitzar el segon any de la seva tesi. Hi ha la possibilitat d'interrompre el doctorat de forma temporal, si hi ha raons que ho justifiquin.

 

Abans de la finalització de la tesi, la CAPD verificarà que la qualitat de la tesi doctoral realitzada per l'estudiant està avalada per publicacions internacionals rellevants, patents, o per l'informe d'experts externs. L'informe o memòria de la tesi doctoral podrà ser redactat en anglès, català o espanyol, i després de la seva aprovació es permetrà la seva defensa pública, el que constitueix la culminació del Doctorat.

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) està encapçalada pel Coordinador del Programa de Doctorat. És la comissió de la direcció executiva que està a càrrec dels assumptes acadèmics del programa de doctorat, en virtut de la legislació espanyola RD 99/2011, de la normativa general dels estudis de doctorat de la UPC i de la UIB, i de la Normativa Acadèmica pròpia d'aquest Programa. Per acord entre les universitats promotores, aquesta Comissió està composta pels coordinadors del Programa de Doctorat de cadascuna de les universitats participants, i per un representant de cadascuna de les quatre àrees d'investigació del Programa de Doctorat.