Vés al contingut (premeu Retorn)

Carrera Investigadora

Sou a: Inici / Informació Post-doc / Carrera Investigadora

Carrera Investigadora

La Carrera Investigadora a Espanya


El següent text és un extracte de la "Guia per Investigadors estrangers a Espanya":

La Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, aprovada el maig de 2011, estableix un règim comú a totes les entitats públiques per al desenvolupament de la carrera investigadora, des de les seves etapes inicials fins a la seva consolidació. L'objectiu de la llei és que aquesta carrera professional sigui atractiva però que es desenvolupi sobre la base del respecte als principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

La Llei estableix tres modalitats contractuals a les que poden acollir-se tant els organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i els organismes de recerca d'altres Administracions Públiques, com les Universitats públiques quan siguin perceptores de fons la destinació dels quals inclogui la contractació de personal investigador. Aquestes modalitats de contracte de treball específiques del personal investigador són les següents:

a) Contracte predoctoral;

b) Contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació;

c) Contracte d'investigador distingit.


ejercicio profesional

Contracte per Accedir al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació
Aquesta figura s'ha dissenyat seguint el model del tenure track existent en altres països. Els contractes de treball d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació es celebraran d'acord amb els següents requisits:
 1. Només es podran subscriure amb qui estigui en possessió del títol de doctor o equivalent, sense que siguin aplicables els límits de cinc anys, o de set anys quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat.
 2. El treball a desenvolupar consistirà primordialment en la realització de tasques de recerca, orientades a l'obtenció pel personal investigador d'un elevat nivell de perfeccionament i especialització professional, que condueixin a la consolidació de la seva experiència professional.
 3. La durada del contracte no podrà ser inferior a un any, ni excedir de cinc anys. Quan el contracte s'hagi concertat per una durada inferior a cinc anys es pot prorrogar successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una durada inferior a l'any. Cap treballador podrà ser contractat mitjançant aquesta modalitat, en la mateixa o diferent entitat, per un temps superior a cinc anys.
 4. La retribució d'aquest contracte no podrà ser inferior a la que correspongui al personal investigador que faci activitats anàlogues.
 5. El personal investigador que sigui contractat sota aquesta modalitat podrà prestar col·laboracions complementàries en tasques docents relacionades amb l'activitat de recerca proposada, fins a un màxim de 80 hores anuals.
A partir de la finalització del segon any de contracte, el personal investigador contractat sota aquesta modalitat pot sotmetre a avaluació l'activitat investigadora desenvolupada.


En els processos selectius de personal laboral fix que siguin convocats per entitats públiques es tindrà en compte als efectes de la seva valoració com a mèrits investigadors en aquests processos selectius l'avaluació superada en el contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.


Contracte d'investigador distingit
Els contractes de treball sota la modalitat d'investigador distingit es podran celebrar amb investigadors espanyols o estrangers de reconegut prestigi en l'àmbit científic i tècnic, que es trobin en possessió del títol de doctor o equivalent, d'acord amb els següents requisits:
 1. L'objecte del contracte serà la realització d'activitats de recerca o la direcció d'equips humans, centres de recerca, instal · lacions i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància en l'àmbit de coneixement de què es tracti, en el marc de les funcions i objectius l'ocupador.
 2. El contracte tindrà la durada que les parts acordin.
 3. El personal investigador contractat no podrà celebrar contractes de treball amb altres entitats, llevat autorització expressa de l'ocupador o pacte escrit en contra, i sense perjudici del respecte a la normativa.
 4. El contracte estarà sotmès al sistema de seguiment objectiu que l'ocupador estableixi.
 5. El contracte podrà extingir-se per desistiment de l'ocupador, comunicat per escrit amb un preavís de tres mesos, sense perjudici de les possibilitats de rescissió del contracte per part de l'ocupador per causes
  procedents.

La consolidació de la carrera investigadora

La consolidació de la carrera investigadora entesa com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional, conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat es consolida en les entitats públiques (universitats i organismes d'investigació) mitjançant l'accés als cossos públics (funcionaris) lligats a la investigació. A l'oferta d'ocupació pública podran accedir, en condicions d'igualtat, tant els espanyols com els estrangers amb residència legal a Espanya, així com els estrangers inclosos en l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacions celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors.

El personal investigador funcionari de carrera al servei dels organismes públics d'investigació de l'Administració General de l'Estat s'agrupa en les següents escales científiques que tenen plena capacitat investigadora:
 1. Professors d'Investigació de organismes públics de recerca.
 2. Investigadors Científics de organismes públics de recerca.
 3. Científics titulars d'organismes públics de recerca.
El professorat universitari funcionari haurà de pertànyer als següents cossos docents i tindrà plena capacitat docent i investigadora:
 1. Catedràtics d'Universitat.
 2. Professors Titulars d'Universitat.