Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2017 ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Dept. Enginyeria Electrònica


S'ha obert el període per presentar sol·licituds a la convocatòria 2017 dels ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament, que finalitzarà el 15 d’octubre de 2017, incloent també aquelles activitats que estigui previst realitzar amb posterioritat a aquesta data. La presentació de sol·licituds es realitzarà mitjançant un aplicatiu informàtic disponible a la web del Departament.

Accés al formulari de sol·licitud

 

 


Seguidament trobareu el text íntegre de la convocatòria:

 

 

Convocatòria 2017 d’ajuts a la formació en recerca dels estudiants de doctorat del Departament i a la internacionalització del Programa de Doctorat

 

 

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta convocatòria s’emmarca dins la línia estratègica del Departament d’Enginyeria Electrònica que té per objectiu l’augment de la presència internacional del Departament i en especial del seu programa de Doctorat.

 

2. OBJECTE

Concedir ajuts econòmics per fomentar la presència internacional dels resultats de recerca dels estudiants de doctorat, a través de presentacions en congressos, especialment els notables d’acord a la classificació de la UPC i de la publicacions en revistes de qualitat.

 

3. IMPORT DELS AJUTS

El Departament concedirà ajuts, prèvia justificació de la despesa, per un màxim de 500.00 € per sol·licitant. Els ajuts podran cobrir:

  1. despeses d’inscripció, viatges i allotjament per assistir a congressos

  2. despeses de publicació en revistes

 

L’import màxim total que el Departament destinarà a aquesta acció per l’any 2017 és de 5 000.00 €

 

 

4. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

1. Ser estudiant dels programes de doctorat vinculats al departament d’Enginyeria Electrònica, sempre i quan el director de la tesi sigui membre del departament.

2. En el cas de demanar l’ajut per primer cop o no haver-lo rebut mai, complir un dels requisits següents, depenent del tipus d’ajut demanat:

a. Tenir acceptada una comunicació a un congrés notable realitzat el 2017, de la qual en sigui primer autor i que l’ha presentada al congrés, , o acceptada i pagada la inscripció a nom del sol·licitant d’un congrés a realitzar durant 2018

b. Tenir acceptat un article a una revista indexada JCR, que estigui per sobre del 4t quartil de la seva categoria, del qual en sigui el primer autor, i que hagi generat despeses de publicació durant el 2017

3. En el cas que el sol·licitant hagi rebut un ajut en convocatòries anteriors: haver publicat o tenir acceptada una publicació en una revista llistada al JCR, que estigui per sobre del 4t quartil, que sigui posterior a l’ajut rebut i anterior a la petició d’aquest

 

S’admetran també a tràmit sol·licituds de persones que hagin publicat després de rebre l’últim ajut en revistes JCR en el 4t quartil , però només es valoraran si un cop resoltes les altres sol·licituds no s’hagués exhaurit el pressupost disponible.

 

5. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran a l’administració del Departament abans del 15 d’octubre de 2017, incloent també aquelles activitats que estigui previst realitzar amb posterioritat a aquesta data. La presentació es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica disponible a la web del Departament.

 

 

6. DOCUMENTACIÓ

A l’hora de realitzar la sol·licitud caldrà adjuntar el document d’acceptació i una copia (en paper o electrònica) de la comunicació o l’article, on haurà de figurar el nom del Departament a l’afiliació dels autors. També caldrà presentar copia dels justificants de la despesa, si aquesta s’ha realitzat, o una indicació acurada del pressupost si encara no s’ha realitzat. Només es subvencionaran les despeses pagades abans de 31-12-2017

 

Per poder fer efectiu l’ajut caldrà presentar els justificants originals de la despesa realitzada.

 

7. PRIORITZACIÓ I RESOLUCIÓ

L’administració del Departament verificarà el compliment dels requisits del punt 4 i la documentació del punt 6.

 

Un cop verificats, la junta del Departament prioritzarà i resoldrà les sol·licituds abans de la finalització del mes d’octubre de 2017 atenent a criteris objectius de:

  1. Adequació de la sol·licitud a l’esperit de la convocatòria

  2. Valor que la activitat aporta a la producció i productivitat científica del grup de recerca i del Departament.

  3. Oportunitat estratègica i altres mèrits que els sol·licitants vulguin al·legar.

  4. En aquesta convocatòria no es tindrà en compte el punt 4.3 per als sol·licitants que en la convocatòria del 2016 havien rebut un ajut de 83.33 €.